Oppfølging av sikkerhetstilrådinger etter kollapsen av Tretten bru

Vegtilsynet har ansvar for, på vegne av Samferdselsdepartementet, å følge opp sikkerhetstilrådinger fra Statens havarikommisjon innen veg.

Vi har mottatt delrapport 1 fra Statens havarikommisjon om kollapsen av Tretten bru i Øyer kommune 15. august 2022, og vil følge opp følgende sikkerhetstilråding:

Sikkerhetstilråding Vei nr. 2023/10T

Tretten bru kollapset 15. august 2022 etter å ha vært i drift i om lag 10 år, mest sannsynlig som følge av blokkutriving i en av diagonalelementene av tre nær elvefundamentet i vestre del av elva. Det er overveiende sannsynlig at aktuelt bruddsted har vært utsatt for svekkelse over tid (utmatting). SHK mener at kollapsen av Tretten bru synliggjør nødvendigheten av kontroll for blokkutriving i Eurokode 5 NS-EN 1995-1-1.

Statens havarikommisjon tilrår Statens vegvesen som veimyndighet å formidle til eiere av trebruer en anbefaling om å etterregne og kontrollere knutepunkt med strekk i fiberretning for blokkutriving i henhold til Eurokode 5 NS-EN 1995-1-1, og iverksette hensiktsmessige tiltak ved funn av overutnyttelse.

Mer informasjon om rapporten kan leses på Statens havarikommisjon sine nettsider:

Delrapport 1 om kollapsen av Tretten bru i Øyer kommune 15. august 2022

Sak 2023-02 – Øvelser i tunnel

Vegtilsynet varsla i mars 2023 et tilsyn der Statens vegvesen er tilsynspart. Målet med tilsynet var å undersøke om Statens vegvesen har et styringssystem som sikrer at krav til øvelsesfrekvens i tunnel blir oppfylt.

Tilsynssaken er gjennomført som en dokumentgjennomgang.

Bakgrunn

oppgavene. Dette kan ha stor påvirkning på utfallet av hendelsen. Øvelser i tunnel er et viktig verktøy for å kunne avdekke eventuelle feil, svakheter og mangler ved beredskapsplan, utstyr, egen organisasjon, samt for å trene samhandling og kommunikasjon mellom redningsetatene og vegtrafikksentralene (VTS).
Tunnelsikkerhetsforskriften setter bl.a. krav om at det skal gjennomføres øvelser i tunnel med en viss frekvens. Tidligere undersøkelser har vist at Statens vegvesen ikke har gjennomført øvelser i tunnel i tilstrekkelig omfang.

Oppsummering

Vegtilsynet har undersøkt hvorvidt tunnelsikkerhetsforskriftens krav til øvelsesfrekvens er operasjonalisert og beskrevet i Statens vegvesens styringssystem på en slik måte at det sikres at forskriften etterleves.

Statens vegvesen har gjort flere tiltak knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av øvelser i tunnel de senere årene. Tilsynssaka har vist at det ikke er samsvar mellom de krav som stilles i tunnelsikkerhetsforskriften og Statens vegvesens interne krav.

Tallene over gjennomførte øvelser i 2022 og planlagte øvelser i 2024, både for øvelser i naturlig størrelse og for deløvelser, framstår som lave. Dette er uavhengig av om de sammenliknes med krav i tunnelsikkerhetsforskriften eller tilsynsparts egen interne håndbok.

Vegtilsynet fant at:
Statens vegvesen har et styringssystem som ikke i tilstrekkelig grad sikrer etterlevelse av tunnelsikkerhetsforskriftens krav til øvelsesfrekvens.
Statens vegvesen skal innen fastsett frist kome med tilbakemelding på hvordan avviket vil bli håndtert, sammen med en tidsplan for gjennomføring. På bakgrunn av denne tilbakemeldinga vil Vegtilsynet vurdere videre oppfølging.

Last ned tilsynsrapport sak 2023 02 (PDF)

Sak 2022-08 – Inspeksjon av bruer

Vegtilsynet varsla i november 2022 eit tilsyn der Statens vegvesen er tilsynspart. Målet med tilsynet har vore å undersøke om Statens vegvesen planlegg og gjennomfører hovud- og enkelinspeksjon av bruer på riks- og europaveg i samsvar med krav i styringssystemet.

Vegtilsynet har undersøkt 5422 bruer på riks- og europaveg. Undersøkinga og datainnhentinga er avgrensa til kalenderåra 2018-2027.

Bakgrunn

Dei siste åra har det vore fleire hendingar der skader på bruer har ført til stenging av vegen. Stenging av veg kan redusere trafikktryggleiken ved at omkøyringsvegar, med lågare standard, kan få auka trafikk. I tillegg kan ei bru ha ein skade med betydning for trafikktryggleiken.

Vegtilsynet gjennomførte i 2016 og 2017 to tilsynssaker om inspeksjonar av bruer. Tilsyna viste mellom anna at dei undersøkte regionane i Statens vegvesen ikkje gjennomførte inspeksjonar så ofte som dei sjølv hadde sett krav om.

Med bakgrunn i dette vil Vegtilsynet undersøke om Statens vegvesen planlegg og gjennomfører hovud- og enkelinspeksjonar slik det er beskrive i styringssystemet.

Oppsummering

Samla sett viste tilsynssaka at inspeksjonsplanar for hovudinspeksjonar vert utarbeidd i samsvar med krav for 92,9 % av bruene, og at det vart gjennomført hovudinspeksjon av 94,3 % av bruene. Det var ikkje planlagt hovudinspeksjon av 387 bruer og det var ikkje gjennomført hovudinspeksjon av 301 bruer.

Hovudinspeksjon: Ein nær visuell kontroll av heile brua for å kontrollere at alle element oppfyller sin funksjon.

Tilsynssaka viste vidare at inspeksjonsplanar for enkelinspeksjonar i all hovudsak vert utarbeidd i samsvar med krav (98,8 %), og at det vart gjennomført enkelinspeksjon av dei aller fleste bruene (98,3 %). Det var ikkje planlagt enkelinspeksjon av 44 bruer og det var ikkje gjennomført enkelinspeksjon av 91 bruer.

Enkelinspeksjon: Har som formål å avdekke om det er synlege skadar som på kort sikt påverkar eller kan påverke bruene si bæreevne, trafikktryggleik, vedlikehald eller miljø/estetikk.

Statens vegvesen skal innan fastsett frist kome med tilbakemelding på korleis avvika vil verte handtert, saman med ein tidsplan for gjennomføring. På bakgrunn av denne tilbakemeldinga vil Vegtilsynet vurdere vidare oppfølging.

Last ned tilsynsrapport – Sak 2022-08 – Inspeksjon av bruer (PDF)